MELDINDICATOREN VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN
Uitgebracht op 16 april 2020

Administratiekantoren bieden onder andere diensten aan die vallen onder dienstverlening als vermeld in artikel 1 onder a, sub 15 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) en artikel 1 onder b, sub 15 van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID).
Als een administratiekantoor op enige wijze betrokken is bij de volgende diensten dan moet het kantoor cliënt identificatie volgens de LID uitvoeren en is het kantoor volgens de LvMOT ongebruikelijke transacties te melden:
a. het aan- of verkopen van onroerende zaken;
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen

De administratiekantoren vallen onder toezicht van FIU Curaçao voor wat betreft hun verplichtingen voortvloeiende uit de LvMOT en de LID.

In de Ministeriele regeling indicatoren ongebruikelijke transacties (P.B. 2015, no. 73) zijn de indicatoren vastgelegd per meldgroep (dienstverlener).
Voor melders die transacties moeten melden die verband houden met de bovenvermelde diensten, genoemd onder a t/m d, gelden de indicatoren als opgenomen in Bijlage K bij deze regeling. Bijlage K noemt de administratiekantoren echter niet specifiek. Toch zijn de indicatoren als in die Bijlage K genoemd van toepassing op hen.

Bent u een administratiekantoor en heeft u vragen over het registreren van uw bedrijf en heeft u assistentie nodig bij het registreren of het melden?
Neem contact op met:
- afdeling Toezicht op email supervision@fiucuracao.cw voor registreren van uw bedrijf bij de afdeling Toezicht Afdeling van FIU Curaçao en
- afdeling Analyse op email analysis@fiucuracao.cw voor het registreren en doen van meldingen van uw bedrijf bij de Analyse Afdeling van FIU Curaçao.

REPORTING INDICATORS FOR ADMINISTRATIVE OFFICES
Released on April 16, 2020

Administrative offices offer services that fall under the provision of services as stated in Article 1 under a, sub 15 of the National ordinance on unusual transactions (NORUT) and article 1 under b, sub 15 of the National ordinance on identification of services (NOIS).

If an administrative office is, in any way, involved with the following services, the office must perform client identification in accordance with the provisions of the NOIS and the office is obliged to report unusual transactions in accordance with the provisions of the NORUT:
a. the buying or selling of real estate;
b. the managing of money, securities, coins, currency notes, precious metals, gems or other values;
c. the setting up or managing of companies, legal persons or similar bodies;
d. the buying or selling or taking over of companies

The administrative offices are supervised by FIU Curaçao with regard to their obligations arising from the NORUT and the NOIS.

In the Ministerial Regulation Indicators for Unusual Transactions (N.G., 2015, no. 73), the indicators to be used for reporting of transactions are specified per reporting group (or service providers)

For reporters of administrative offices the indicators as stated in Annex K to this regulation are also applicable for you. All transactions related to the abovementioned services as referred to under a to d must be reported.

Are you an administrative office and do you have questions about registering your company and do you need assistance with registering or reporting?
Please contact:
- Supervision department at email supervision@fiucuracao.cw to register your company with the Supervision Department of FIU Curaçao and
- Analysis department at email analysis@fiucuracao.cw to register your company with the Analyses Department of of FIU Curaçao and for reporting of unusual transactions.

  ©2016 - FIU Curacao. All rights reserved